Da bi vam olajšali uporabo naše spletne strani, uporabljamo piškotke (cookies). Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Sprejmi in nadaljuj

Več o piškotkih uporabljenih na tej strani...

 
Umetnost pravega nasveta
  English  
 
 
DomovPodjetjeNaša tržiščaProduktiReferenceČlanki in referatiPovezaveNovice ARTEMIS
 
 

EKONOMIKA PROMETA

VREDNOTENJE STROŠKOV IN KORISTI

Stroške udeležencev v prometu izračunavamo na podlagi napovedi prometa ali terenskih raziskav. Pri tem med drugim uporabljamo naslednja orodja:

 • OPCOST, razvila OMEGA consult d.o.o.
 • TUBA, razvila University of East Anglia, Velika Britanija
 • HDM 4, razvil Data Collection Ltd., Nova Zelandija

Izračunani stroški vsebujejo tako stroške časa kot tudi porabe in obrabe za vse oblike osebnega in tovornega prometa.

Na podlagi stroškov uporabnikov v analiziranem obdobju izračunavamo koristi uporabnikov ter učinkovitost posameznih projektov oziroma variant s prometnega vidika.

CELOVITA ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI (CBA ANALIZA)

Zaradi visokih stroškov izgradnje in okoljskih vplivov se učinki infrastrukture in izboljšanja prometne ponudbe ovrednotijo na dolgi rok. Ker imajo upravljavci cest oziroma investitorji na razpolago omejeno količino sredstev, se med predlaganimi projekti izbere tiste, katerih izgradnja je najbolj nujna oziroma smotrna. Smotrnost izgradnje opredeljuje več kriterijev, ki zmanjšajo možnost napačne izbire. Eden izmed teh kriterijev je družbenoekonomska zaželenost investicije. Smotrnost investicije pa določa minimalni kriterij zaželenosti, ki ga družba glede na ostale prioritete opredeljuje v določenem obdobju.

Na področju analize stroškov in koristi izdelujemo:

 • izračune ekonomske smotrnosti projektov na podlagi koristi uporabnikov in stroškov investicije,
 • izračune kazalcev ekonomske smotrnosti in primerjave variant z vidika ekonomske smotrnosti,
 • vrednotenja posrednih koristi, kot so zmanjšanje obremenjenosti s hrupom, onesnaževanje, zmanjšanje prometnih nesreč ipd.,
 • celovite analize stroškov in koristi (CBA analize), ki zajemajo neposredne in posredne stroške in koristi, in so izdelane skladno s slovenskimi in evropskimi smernicami

MULTIKRITERIJSKA ANALIZA (MCA ANALIZA)

Glede na vsebino različnih posrednih učinkov investicij v prometno infrastrukturo postaja jasno, da je za oceno upravičenosti izvedbe teh investicij rezultate analize stroškov in koristi potrebno vključiti v širši metodološki okvir investicij, kjer so zajeti, opisani in tam, kjer je to smiselno, izmerjeni tudi tisti učinki investicij, katere je težko ali nemogoče denarno ovrednotiti. Uporabimo torej multikriterijsko analizo, v kateri zajamemo tako številčno kot opisno opredeljene učinke prometnih projektov, ki predstavljajo kriterije vrednotenja. Multikriterijska analiza omogoča oceno projektov in njihovih variant glede na postavljene cilje, za katere morajo biti na razpolago merljivi in uteženi kriteriji. Rezultat kombinacije različnih finančnih, družbenoekonomskih in drugih meril je enotna ocena različnih ciljev projekta, na podlagi katere lahko razvrstimo predloge projektov oziroma variante posamičnega projekta.

Pri multikriterijskem vrednotenju variant investicij najprej vse variante analiziramo s CBA analizo. Rezultat te analize je ocena družbene koristi v primeru izvedbe predmetne investicije (ta je ocenjena na podlagi delno prostorskih, prometnih, stroškovnih gradbeno-tehničnih in delno okoljskih kazalnikov). Ker investicija poleg cilja maksimizirati družbeno korist mora zasledovati tudi cilj minimizirati negativne vplive na prostor in okolje, v MCA analizo zajamemo tako družbeno-ekonomski vidik kot prostorski vidik in okoljski vidik. Rezultat MCA analize je ocena predmetne investicije ob upoštevanju njenega vpliva na družbeno korist in hkrati njenega vpliva na okolje in prostor. MCA analiza torej predstavlja sintezno vrednotenje variant.

ss_ekonomika_prometa_mca

GOSPODARJENJE S CESTAMI

Osnovna naloga upravljavcev cest je vzdrževanje in izboljšanje obstoječega cestnega omrežja z namenom zagotavljanja uporabnosti, učinkovitosti in varnosti prometa.

S programom gospodarjenja s cestami se določijo vrstni red prednostnih nalog vzdrževanja in razvoja cest, viri sredstev za njihovo uresničitev ter dinamika in obseg uresničitve posameznih razvojnih nalog v planskem obdobju.

Življenski krog cesteŽivljenjski krog ceste

Gospodarjenje z vozišči - PMS (angl. Pavement Management System) pomeni učinkovito in smotrno vodenje vseh tistih aktivnosti, ki prispevajo k ohranjanju vozišč v stanju, sprejemljivem za udeležence v prometu in ob najmanjših skupnih stroških. Te aktivnosti vključujejo planiranje, dimenzioniranje, gradnjo in vzdrževanje cest ter spremljanje stanja in raziskave.

Izdelamo analize obstoječega stanja cestne mreže:

 • ustreznost vozišč,
 • prometna obremenitev,
 • preostala življenjska doba cestne konstrukcije (PŽD),
 • prometna varnost,
 • tehnični elementi,
 • kapaciteta,
 • okoljski vplivi,
 • objekti, križanja,
 • plazovi, brežine,…

Ocena preostale življenjske dobe – PZD na izbranih odsekih, OMEGA consult, 2009.

in izdelamo plan gospodarjenja, v katerem podamo:

 • nabor potrebnih ukrepov na cestni mreži za sanacijo obstoječih neustreznosti,
 • prednostni vrstni red ukrepov, izdelan na podlagi analize stanja, uporabljenih metodoloških osnov ter predhodno izdelanega tehničnega nabora projektov po posameznih tipih ukrepov,
 • družbenoekonomsko vrednotenje in razvrščanje oblikovanih projektov po multikriterijski analizi, ki sledi predlaganim metodološkim osnovam,
 • potrebna sredstva,
 • model dinamike in
 • pričakovani učinki.

Prostorska predstavitev programa

Analiza potrebnih sredstev za posamezne vrste ukrepov

Prikaz  strukture vlaganj skozi plansko obdobje

Simulacija izvedbe programa za izbran koncept financiranja

 
 
 
NAŠA TRŽIŠČA
Mobilnost
Prometno planiranje
Ekonomika prometa
Investicijska dokumentacija
Vsa naša tržišča...
PRODUKTI
VIPOS
Centralni Register Vozil
Video Nadzor
Vremenske Postaje na Slovenskih Cestah
OPCOST
OBVEŠČAMO VAS